Nowi pracownicy muszą przejść szkolenie BHP w pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawcy mogą odmówić przyjęcia pracowników, którzy nie znają zasad BHP. Kodeks pracy jasno określa obowiązki pracodawców w zakresie konieczności szkolenia pracowników. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. określają przesłanki podejmowania szkoleń BHP, w tym szkoleń wstępnych i szkoleń okresowych. Czas trwania szkolenia BHP zależy od doświadczenia zawodowego pracownika, stażu pracy, złożoności wykonywanych przez niego czynności oraz zagrożeń w konkretnym miejscu pracy.

Wstępne szkolenie BHP – czas trwania

Wstępne szkolenie BHP jest podstawą do podjęcia pracy przez nowo zatrudnionych lub zmieniających pracę pracowników. Podczas szkolenia pracownicy dowiedzą się o różnych rodzajach zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia, którymi należy się zająć przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. Ponadto znają specyficzne przepisy zakładowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozumieją zalecenia dotyczące prawidłowej realizacji zleconych czynności w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady BHP. Każdy uczestnik szkolenia wstępnego BHP zdobędzie wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach tego szkolenia odbędzie się instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Z wyjątkiem nowozatrudnionych i zmieniających się stanowisk, wstępne szkolenie muszą odbyć praktykanci i studenci, którzy są praktykantami w określonej firmie. Czas trwania ogólnego szkolenia BHP wynosi zwykle trzy godziny, natomiast szkolenie w miejscu pracy trwa co najmniej osiem godzin. Tylko dla pracowników administracyjnych i biurowych szkolenie wstępne może być ograniczone do dwóch godzin lekcyjnych.

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe, nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę czy godziny pracy. Ukończenie takiego szkolenia jest odnotowywane w kartotece danego pracownika. Dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu wstępnym jest karta szkolenia BHP. Ten rodzaj szkolenia jest zawsze w pracy i opłacany ze środków pracodawcy.

Sprawdź ofertę szkoleń BHP:

Szkolenie ogólne i w miejscu pracy – szkolenie BHP

Zadaniem poradnictwa ogólnego jest przekazanie pracownikom wiedzy na temat prawa pracy, regulaminu pracy oraz głównych przepisów BHP zawartych w układach zbiorowych. Pracownicy muszą rozumieć zasady BHP, których musi przestrzegać dana firma, w tym umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku. Zadaniem szkolenia stanowiskowego jest uświadomienie pracownikom zagrożeń, jakie mogą wystąpić w danym miejscu pracy. Nauczył się, jak chronić się przed możliwymi zagrożeniami i jak bezpiecznie wykonywać pracę.

Czas trwania szkolenia BHP – szkolenie okresowe

Częstotliwość, z jaką pracownicy przechodzą okresowe szkolenia BHP, zależy od miejsca pracy, w którym wykonują obowiązki służbowe. Jeśli pracownik naraża się na różne zagrożenia dla swojego zdrowia lub życia, takie szkolenie przechodzi nawet raz w roku. Czas trwania szkolenia BHP to 8 godzin lekcyjnych, podczas których odbywa się wykład, po którym następuje odprawa.

Czas trwania szkolenia BHP
Czas trwania szkolenia BHP

Pracownicy na stanowiskach robotniczych przechodzą okresowe szkolenia BHP co trzy lata, a pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych co sześć lat. Zakres tych okresowych szkoleń BHP jest różny. Czas trwania szkolenia BHP dla kierowników pracowników wynosi 16 godzin instruktażowych. Dotyczy to pracodawców oraz osób zatrudnionych na stanowiskach: kierowników, magazynierów, brygadzisty, techników, projektantów, budowniczych, inżynierów.

Okres szkolenia dla służb BHP to 32 godziny lekcyjne, podczas których pracownicy uczestniczą w kursach i seminariach. Ponadto muszą odbyć cztery lekcje praktyki. Celem okresowych szkoleń BHP dla wszystkich pracowników jest aktualizacja wiedzy BHP w pracy. Kolejnym zadaniem takiego szkolenia jest zapoznanie pracowników z wprowadzanymi przez firmę nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi w zakresie BHP. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, niezależnie od charakteru umowy o pracę: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, staż, staż.

Szkolenia z zakresu BHP

Pracownicy nie zawsze chętnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wiedzą, jak przydatne jest to szkolenie w razie wypadku. Mając odpowiednią wiedzę, mogą ją wykorzystać do ochrony własnego zdrowia, a nawet życia swoich kolegów. Dla pracodawców szkolenie BHP nie powinno być kolejnym obowiązkiem wynikającym z odpowiednich przepisów, ale okazją do przekazania ważnych wartości pracownikom, aby mogli stworzyć bezpieczne miejsce pracy. Kolejnym pozytywnym aspektem wstępnych i okresowych szkoleń BHP jest wzmacnianie relacji między kierownictwem a podwładnymi. Dobrze wyszkolony personel to także lepsza rozpoznawalność marki i rozpoznawalność ze strony partnerów biznesowych. ważny! Uwagę uczestników przykuło ciekawe szkolenie BHP, ze znakomitym wykładowcą wnoszącym powiew świeżości do konkretnej firmy, pokazując jak edukacja może wpłynąć na jej wizerunek.