Czas trwania szkolenia BHP: Nowi pracownicy muszą przejść szkolenie BHP w pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawcy mogą odmówić przyjęcia pracowników, którzy nie znają zasad BHP. Kodeks pracy jasno określa obowiązki pracodawców w zakresie konieczności szkolenia pracowników. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. określają przesłanki podejmowania szkoleń BHP, w tym szkoleń wstępnych i szkoleń okresowych. Czas trwania szkolenia BHP zależy od doświadczenia zawodowego pracownika, stażu pracy, złożoności wykonywanych przez niego czynności oraz zagrożeń w konkretnym miejscu pracy.

Wstępne szkolenie BHP – czas trwania

Wstępne szkolenie BHP jest podstawą do podjęcia pracy przez nowo zatrudnionych lub zmieniających pracę pracowników. Podczas szkolenia pracownicy dowiedzą się o różnych rodzajach zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia, którymi należy się zająć przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. Ponadto znają specyficzne przepisy zakładowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozumieją zalecenia dotyczące prawidłowej realizacji zleconych czynności w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady BHP.

Każdy uczestnik szkolenia wstępnego BHP zdobędzie wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach tego szkolenia odbędzie się instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Z wyjątkiem nowozatrudnionych i zmieniających się stanowisk, wstępne szkolenie muszą odbyć praktykanci i studenci, którzy są praktykantami w określonej firmie. Czas trwania ogólnego szkolenia BHP wynosi zwykle trzy godziny, natomiast szkolenie w miejscu pracy trwa co najmniej osiem godzin. Tylko dla pracowników administracyjnych i biurowych szkolenie wstępne może być ograniczone do dwóch godzin lekcyjnych.

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe, nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę czy godziny pracy. Ukończenie takiego szkolenia jest odnotowywane w kartotece danego pracownika. Dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu wstępnym jest karta szkolenia BHP. Ten rodzaj szkolenia jest zawsze w pracy i opłacany ze środków pracodawcy.

Sprawdź ofertę szkoleń BHP:

Szkolenie ogólne i w miejscu pracy – szkolenie BHP

Zadaniem poradnictwa ogólnego jest przekazanie pracownikom wiedzy na temat prawa pracy, regulaminu pracy oraz głównych przepisów BHP zawartych w układach zbiorowych. Pracownicy muszą rozumieć zasady BHP, których musi przestrzegać dana firma, w tym umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zadaniem szkolenia stanowiskowego jest uświadomienie pracownikom zagrożeń, jakie mogą wystąpić w danym miejscu pracy. Nauczył się, jak chronić się przed możliwymi zagrożeniami i jak bezpiecznie wykonywać pracę.

Czas trwania szkolenia BHP – szkolenie okresowe

Częstotliwość, z jaką pracownicy przechodzą okresowe szkolenia BHP, zależy od miejsca pracy, w którym wykonują obowiązki służbowe. Jeśli pracownik naraża się na różne zagrożenia dla swojego zdrowia lub życia, takie szkolenie przechodzi nawet raz w roku. Czas trwania szkolenia BHP to 8 godzin lekcyjnych, podczas których odbywa się wykład, po którym następuje odprawa.

Czas trwania szkolenia BHP
Czas trwania szkolenia BHP

Pracownicy na stanowiskach robotniczych przechodzą okresowe szkolenia BHP co trzy lata, a pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych co sześć lat. Zakres tych okresowych szkoleń BHP jest różny.

Czas trwania szkolenia BHP dla kierowników pracowników wynosi 16 godzin instruktażowych. Dotyczy to pracodawców oraz osób zatrudnionych na stanowiskach: kierowników, magazynierów, brygadzisty, techników, projektantów, budowniczych, inżynierów.

Okres szkolenia dla służb BHP to 32 godziny lekcyjne, podczas których pracownicy uczestniczą w kursach i seminariach. Ponadto muszą odbyć cztery lekcje praktyki. Celem okresowych szkoleń BHP dla wszystkich pracowników jest aktualizacja wiedzy BHP w pracy.

Kolejnym zadaniem takiego szkolenia jest zapoznanie pracowników z wprowadzanymi przez firmę nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi w zakresie BHP. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, niezależnie od charakteru umowy o pracę: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, staż, staż.

Szkolenia z zakresu BHP

Pracownicy nie zawsze chętnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wiedzą, jak przydatne jest to szkolenie w razie wypadku. Mając odpowiednią wiedzę, mogą ją wykorzystać do ochrony własnego zdrowia, a nawet życia swoich kolegów. Dla pracodawców szkolenie BHP nie powinno być kolejnym obowiązkiem wynikającym z odpowiednich przepisów, ale okazją do przekazania ważnych wartości pracownikom, aby mogli stworzyć bezpieczne miejsce pracy.

Kolejnym pozytywnym aspektem wstępnych i okresowych szkoleń BHP jest wzmacnianie relacji między kierownictwem a podwładnymi. Dobrze wyszkolony personel to także lepsza rozpoznawalność marki i rozpoznawalność ze strony partnerów biznesowych. ważny! Uwagę uczestników przykuło ciekawe szkolenie BHP, ze znakomitym wykładowcą wnoszącym powiew świeżości do konkretnej firmy, pokazując jak edukacja może wpłynąć na jej wizerunek.

angielski niemiecki hiszpański francuski