W naszym kraju transport drogowy rozwija się bardzo prężnie, na rynku działa wiele firm przewozowych które zabiegają o intratne zlecenia. Obecnie jednym z warunków uzyskiwania dobrych dochodów jest zapewnienie kontrahentowi bezpieczeństwa powierzonego ładunku. Ubezpieczyciele wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wprowadzili do oferty polisę OCP przewoźnika, która skutecznie chroni go przed ponoszeniem kosztów likwidacji szkody. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia wypłatą odszkodowania zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe.

Rośnie popyt na polisy ubezpieczeniowe OCP przewoźnika  

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Przewożąc towary po polskich i międzynarodowych drogach, trudno ustrzec się przed wypadkami drogowymi czy rozbojami na postoju. Taką świadomość mają firmy poszukujące bezpiecznego transportu swoich towarów, dlatego najchętniej podejmują współpracę z firmami transportowymi z wykupionym OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Każda firma zajmująca się zawodowym transportem drogowym ma możliwość zawarcia dodatkowej i dobrowolnej umowy ubezpieczenia jakim jest OCP przewoźnika. Pozwala to zadbać o finanse swojej firmy oraz kontrahenta, który powierzył towar do przewozu. Jeżeli dojdzie do nierzetelnego wykonania usługi przewozowej, właściciel firmy transportowej nie będzie musiał pokrywać szkody z własnych zasobów.

Jednak przed zawarciem polisy OCP przewoźnika, trzeba zapoznać się ze wszystkimi jej zapisami. Może okazać się, że ogólne warunki umowy nie spełniają potrzeb na przewóz określonych towarów na konkretnych terytoriach. Jest jednak możliwość wprowadzenia do umowy ubezpieczeniowej rozszerzeń, które lepiej będą chroniły interesy przewoźnika, kontrahenta i podwykonawców. Drugim ważnym warunkiem, który odpowiada za finansową ochronę towaru i przewoźnika są wykluczenia, które zwalniają ubezpieczyciela od odpowiedzialności w szczególnych okoliczność. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy ubezpieczeniowego, który potrafi dopasować zapisy OCP przewoźnika do rodzaju przewożonego towaru i terytorium.      

Bezpieczny transport dzięki ubezpieczeniu OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.banita.com.pl/ocp-przewoznika/ do doskonały sposób na zabezpieczenie przed konsekwencjami zniszczenia, uszkodzenia, utraty przewożonego towaru. Zdarzają się takie nieprzewidziane sytuacje jak: opóźnienia w dostawie wskutek zdarzeń losowych: wypadek na drodze, awaria pojazdu, ubytek w towarze wskutek kradzieży itd. Właściciel firmy transportowej posiadając polisę OCP przewoźnika automatycznie przenosi konieczność wypłaty odszkodowania kontrahentowi na towarzystwo ubezpieczeniowe. Co w sytuacji, gdy zdarzenia podczas transportu ładunku były wynikiem rażącego niedbalstwa kierowcy, nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego lub postoju w miejscu niestrzeżonym? Jeżeli przewoźnik posiada aktualną polisę OCP a w jej zapisach znajdują się stosowane rozszerzenia, odszkodowanie za towar wypłaci ubezpieczyciel.

Ubezpieczenia OCP przewoźnika krajowe i międzynarodowe

Na rynku ubezpieczeń dla firm wykonujących transport drogowy przewidziano OCP przewoźnika w ruchu krajowym (prawo przewozowe) i ruchu międzynarodowym (Konwencja CMR). Wykupując odpowiednią polisę zgodnie z terytorium na jakim będzie wykonywany przewóz właściciel firmy przewozowej uzyskuje gwarancję otrzymania odszkodowania.

Wykonując usługę transportową trzeba dokonać dokładnej analizy potrzeb swojego przedsiębiorstwa, aby dopasować do nich zapisy OCP przewoźnika. Jeżeli towar przewożony jest przez takie kraje jak: Rosja, Białoruś, Ukraina, powinno to być wyszczególnione w polisie, tylko wtedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ponieważ często się zdarza, że państwa te są wpisane do wykluczeń. Przewoźnik powinien zwrócić szczególną uwagę na to, aby suma gwarancyjna OCP przewoźnika pokrywała całą wartość transportowanego ładunku. Jeżeli przewoźnik korzysta z usług podwykonawców również taki zapis powinien znajdować się w polisie.

Rozszerzenia, wykluczenia w polisie OCP przewoźnika

Zdarza się, że ubezpieczyciele nie obejmują polisą OCP przewoźnika konkretnych ładunków. Dzieje się tak w przypadku cennych rzeczy, na przykład: dzieł sztuk, drogiego sprzętu elektronicznego, żywych zwierząt, materiałów niebezpiecznych ADR itd. Jeżeli przewoźnik podejmuje się transportowania takich przedmiotów musi zdecydować na rozszerzenie ubezpieczenia i uiszczenia dodatkowej składki. W przypadku transportu artykułów szybko psujących się, może dojść do awarii agregatu i zepsucia towaru. Posiadając takie rozszerzenie w polisie OCP przewoźnika, nie będzie on ponosił kosztów naprawienia szkody. Chodzi oczywiście o zdarzenia niezawinione przez kierowcę. Czasami zdarza się, że spedytor przeoczył termin badania technicznego i doszło do uszkodzenia towaru właśnie w tym czasie. Jeżeli w zapisach polisy pojawiła się klauzula rozszerzająca odpowiedzialność ubezpieczyciela o taką sytuację wypłaci on odszkodowanie. Każda umowa ubezpieczeniowa dla firm wykonujących transport drogowy jest ustala indywidualnie na podstawie danych przedstawionych przez jej właściciela.

Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalając wysokość składki OCP przewoźnika https://www.facebook.com/ocpprzewoznika uwzględniają następujące czynniki:

  • Dochody osiągane przez firmę w ciągu roku.
  • Ilość pojazdów ciężarowych podlegających ubezpieczeniu.
  • Terytorium na jakim będzie odbywał się transport drogowy ładunków.

Wyższa wartość sumy gwarancyjnej, to wyższe odszkodowanie i wyższa składka. Jeżeli suma będzie znacznie ograniczona, uzyskane odszkodowanie może być zbyt niskie na pokrycie szkody. Polisa OCP przewoźnika to doskonała inwestycja w prosperowanie firmy, jej renomę i bezpieczeństwo finansowe. Jeżeli przewoźnik wybierze wariant z wkładem własnym w pokrycie szkody (franszyza reedukacyjna), składka będzie niższa.